مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی:
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: افزایش کارایی مکانیزاسیون، نقش موثری در رونق بخش کشاورزی دارد.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از تولید محصولات جالیزی با رویکرد اشتغالزایی توسط این مجموعه خبر داد.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
توسط کشت ‌و صنعت اسفراین صورت گرفته است؛
مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از تولید محصولات مقاوم به شوری با رویکرد اصلاح الگوی کشت خبر داد.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مدیر کشت و صنعت انابد زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: 80 تن گیاه دارویی زیره از مزارع این مجموعه برداشت شده است.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 3 هزار تن یونجه خشک از مزارع این مجموعه برداشت شود.
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
توسط کشت ‌و صنعت تربت حیدریه صورت گرفته است؛
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از کشت و تولید محصول جو توسط این مجموعه با رویکرد تامین بخشی از نیاز مجموعه دامپروری های آستان قدس رضوی خبر داد.
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از پایان برداشت گندم از مزارع این مجموعه در سال جاری خبر داد.
جمعه ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
توسط سازمان موقوفات ملک صورت گرفته است؛
مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از افزایش تولید محصول جو توسط این سازمان با استفاده از ارقام مقاوم به تنش های محیطی خبر داد.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
توسط سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان صورت گرفته است؛
سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: این مجموعه تولید آفتاب ‌گردان را به منظور اصلاح الگوی کشت محصولات انجام داده است.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
توسط کشت‌وصنعت تربت حیدریه صورت گرفته است؛
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: رشد 25 درصدی برداشت کلزا از مزارع این مجموعه در سال جاری، گامی در راستای تحقق جهش تولید است.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴