تولیت آستان قدس رضوی:
تولیت آستان قدس رضوی گفت: غرب به نام آزادی بردگی بدتر از دوران جاهلیت پیش از اسلام بر سر زن آورده است.
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷