رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی عنوان کرد:
رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی مباحث جامعه شناسی و اجتماعی متاثر از کرونا را دغدغه مطالعاتی اساتید این دانشگاه در ایام قرنطینه عنوان کرد.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱