.

شرکت خمیر مایه رضوی
کارخانه خمیرمایه رضوی (سهامی خاص) در تاریخ 27/7/1376 تحت شماره 12447 در اداره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید. مرکز اصلی این شرکت محل کارخانه واقع در کیلومتر 67 جاده مشهد به قوچان است.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز