.

پیوند شور و شوق فاطمی با هنر کودکانه

زهرا با دستان ناز کوچکش مداد قرمزی را در دست گرفته و بر صفحه سفید کاغذ شروع به کشیدن نقاشی می‌کند، در ابتدا مشخص نیست که چه می‌خواهد بکشد. او گل لاله قرمزی را می‌کشد و برگ‌های آن را نیز سبز می‌کند.

1397/12/9 پنجشنبه

او در غرفه نقاشی ایستگاه فرهنگی ریحانه که ویژه کودکان طراحی شده است، تنها نیست، کودکان بسیاری همانند او نیز گرد یک یک میز کوچک جمع شده و نقاشی می‌کشند یکی گهواره حضرت علی اصغر(ع) می‌کشد و دیگری شکل یک پرنده، زهرا در میان کودکان  از همه زیباتر نقاشی می‌کشد. هر یک سعی می‌کند نقاشی با موضوع زندگی حضرت زهرا(س) را طراحی کند.